Grafik
-
Til forsiden
Geologien
Hydrologien
Klimaforandringer
Kontakt
Baggrund og Partnere
SitemapUdskriftsvenlig

Klimatilpasning ved projektering af motorvej gennem Silkeborg

Klimatilpasning ved projektering af motorvej gennem Silkeborg handler først og fremmest om at motorvejen gennem Silkeborg skal flere steder graves ned under terræn. Ud for Silkeborg Højskole og ved den 300 meter lange overdækning af motorvejen ligger vejens absolut laveste punkt 6 meter under terræn. Hertil kommer at den ukendte og potentielt kritiske faktorer er, hvorledes  grundvandsforholdene vil udvikle sig under et ændret klima om 100 år. Den robuste klimatilpasningsstrategi skal indeholde en vurdering af usikkerheds elementerne forbundet med at koble grundvandsmodellering,  klimaprojektioner og ekstremværdi analyser. Dette giver nogle ekstra udfordringer i forhold til design af vejens udformning, så den ikke oversvømmes  både. Hvor lang en sektion af motorvejen skal sikres specielt mod stigende grundvandsstand? Skal nedsænkningen støbes som et badekar, der holder vandet ude? Og hvordan påvirker det grundvandsforløbet oven og neden for vejen?  

Vejdirektoratet og GEUS har derfor indgået en aftale om et 9-årigt forskningssamarbejde med det formål at frembringe ny viden om grundvandsforholdene af betydning for projektering, anlæg og drift af motorvejen gennem Silkeborg, herunder specielt at vurdere hvordan effekterne af klimaændringer på hydrologi og grundvand  forventes at påvirke sådanne store danske vejanlæg.

Samarbejdsprojektet følger anlæggets tre faser:

Fase 1 – Projektering (2010-2013). Her foretages en undersøgelse af, hvorledes grund-vandsforhold under et fremtidigt klima kan påvirke dimensioneringen af motorvejsstrækningen gennem Silkeborg. Denne fase er tiltænkt at indeholde opstilling og kalibrering af en grundvandsmodel baseret på eksisterende data; identifikation af yderligere databehov og indarbejdelse af disse data i modellen efterhånden som de fremkommer; modelbaserede analyser af effekten af forventede klimaændringer til brug i projekteringen; samt udvikling af modelsystem og moniteringssystem der kan fungere som støtte i anlægsfasen.

Fase 2 – Anlæg (2013-2016). Her foretages undersøgelser af, hvorledes anlægsarbejdet påvirker grundvandsforholdene og vice versa. Mulige elementer inkluderer: on-line monitering af grundvandsforhold; valideringen af grundvandsmodellen fra Fase 1 mod data fra moniteringen i anlægsfasen; udarbejdelse af prognoser for grundvandsstand og vandløbsafstrømning i kritiske faser af anlægsarbejdet; samt optimering af moniteringssystemet for Fase 3.

Fase 3 – Monitering (2016-2019). Her foretages en monitering af grundvandsforholdene og en evaluering af modelforudsigelserne. Mulige elementer inkluderer: vurderinger af hvor nøjagtig de oprindelige modelforudsigelser fra Fase 1 var (post audit); en revideret analyse på baggrund af den opdaterede (post audit) grundvandsmodel samt nyeste klimaprojektioner, af hvordan grundvandsforholdene under det ændrede klima i år 2100 kan forventes at blive; udarbejdelse af planer til en langtidsmonitering; samt analyser af mulige klimatilpasninger i det omfang det måtte være nødvendigt.


Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K, E-mail:
Sidst ændret : Tirsdag 3. Jan., 2012
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!