Grafik
-
Hjem
Om projektet
Cases
Publikationer
 Hjem > Cases > Grundvand på motorvejen

Grundvand på motorvejen? Fremtidens klima som designkriterium

Motorvejen gennem Silkeborg er på visse strækninger nedsænket så meget i forhold til terræn at vejen her ligger under grundvandsspejlet og i et vist omfang blokerer for grundvandsstrømmen fra bakkeområderne ned mod Silkeborg Langsø. Det kunne tænkes at give anledning til opstuvning af grundvand opstrøms for vejen, ligesom det er ukendt hvorvidt grundvandsforholdene ændrer sig gennem de næste 100 år som følge af klimaændringer.

Formålet er at beregne en dimensionsgivende grundvandsstand i år 2100, hvor der tages højde for påvirkninger fra både vejkonstruktion og klimaændringer.

Der er opstillet en grundvandsmodel på basis af de tilgængelige geologiske informationer fra boringer og udgravninger samt måledata for grundvandsstand og vandløbsafstrømninger. Denne grundvandsmodel er blevet fodret med 20 års observerede daglige klimadata (1991-2010) samt fremskrivninger af klimaet til 2081-2100 ved hjælp af 9 forskellige klimamodeller. Ud fra 20 års serierne med daglig grundvandsstand er der estimeret 100-års hændelser med tilhørende usikkerheder. 100-års hændelserne for det fremtidige klima danner grundlag for dimensioneringen af motorvejsanlægget. 

Resultater og ny viden

  •   Ny metode til beregning af ekstrem grundvandsstand og tilhørende usikkerhed med hensyntagen til klimaændringer
  •  100-års hændelser for høj grundvandsstand omkring motorvejstracet
  •   Erkendelse af at klimaændringer ”kun” bevirker en øgning i 100-årshændelsen for høj grundvandsstand på ca. 20 cm sammenlignet med et centralt skøn på at 100-årshændelsen er ca. 1½ m over nuværende grundvandsstand.

 
 

Formidling

GEUS Rapport 2011/136

Videnskabelige artikler – Kidmose et al. (2013)Trafik & Veje, september 2016.


Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, 1350 København K, E-mail:
Sidst ændret : Tirsdag 7. Maj, 2019
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!